Skoči na glavno vsebino

POGUM

   

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

 

V februarju 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo prvi javni razpis  s področja razvoja podjetnosti v izobraževanju v razvojni perspektivi 2014–2020 in sicer razpis z naslovom »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. OŠ Vide Pregarc je konzorcijski partner in implementacijska šola.

Na ministrstvu z ukrepi spodbujajo razvoj kompetence podjetnosti, ki jo želijo transverzalno umestiti v celotno vertikalo izobraževanja in z njo opolnomočiti šolajoče z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo znali uporabiti po končanem šolanju. S spodbujanjem kompetence podjetnosti bomo odprli izobraževanje in omogočili prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Z načrtovanimi razvojnimi ukrepi želimo zagotoviti praktične izkušnje šolajočim, naučiti jih, kako pridobljeno znanje uporabiti izven izobraževalnega sistema, kako delovati proaktivno in samoiniciativno, kako v inovativnem okolju ter kako izbrati in voditi svojo karierno pot.

Ministrstvo sodeluje in se usklajuje z drugimi resorji, agencijo SPIRIT, Gospodarsko zbornico Slovenije pri pripravi različnih ukrepov za spodbujanje inovativnih praks sodelovanja z pomembnimi deležniki v družbi. Naš cilj je odpreti šole v povezovanju z pomembnimi institucijami v okolju. Tako bomo mladim zagotovili celovito opolnomočenje s kompetencami, s katerimi bodo s svojim znanjem konkurenčni na trgu tako doma kot v svetu.

  • Podjetnost je ključna kompetenca …

Evropski referenčni okvir za ključne kompetence za vseživljenjsko učenje med 8 ključnih kompetenc umešča tudi kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti.

Samoiniciativnost in podjetnost opredeljuje kot »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.«

Kompetenco podjetnosti jasno ločujemo pojma podjetništvo. Podjetnost razumemo kot naravnanost  človeka, podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetnosti je koristen za posameznika in bogati njegovo življenje, zato sedma kompetenca, imenovana samoiniciativnost in podjetnost, poudarja razvoj podjetnosti oziroma »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli« in ne podjetništva.

  • … in eden od ciljev izobraževanja.

Tudi v Zakonu o osnovni šoli je med cilji izobraževanja v 2. členu navedeno razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. Učni načrti različnih predmetov v osnovni in srednji šoli med učnimi izidi navajajo znanja, spretnosti in naravnanosti s področja podjetnosti, saj je poleg osnovnih spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje, je za podjetnost potrebno postopno razvijanje in pridobivanje cele vrste spretnosti, znanj in naravnanosti že v mladosti. Mednje spadajo ustvarjalnost in samoiniciativnost, reševanje problemov in kritično mišljenje, sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganj, prilagodljivost in vztrajnost, samodisciplina in čut odgovornosti, vodenje in skupinsko delo, načrtovalne in organizacijske sposobnosti, razumevanje družbenega, ekonomskega in kulturnega konteksta, jezikovne spretnosti itd.

  • Potrebni so novi pristopi in modeli

Učenje teh spretnosti ni enostavno in včasih zahteva tudi drugačen pristop od obstoječih modelov klasičnega poučevanja. Zato v razvojnih projektih s področja podjetnosti poskušamo ustvarjati priložnosti in modele s pomočjo katerih postavljamo področje podjetnosti v ospredje in razvijamo kompetenco podjetnosti razviti najprej pri učiteljih, ravnateljih in ostalih strokovnih delavcih, nato pa opolnomočiti vse šolajoče s to kompetenco. V njih mlade soočamo s situacijami, ki nimajo jasnih enoznačnih odgovorov, in jih, tako kot tudi njihove učitelje in mentorje, spodbujamo k nenehnemu učenju s preizkušanjem rešitev v realnih situacijah. Ob tem posebno pozornost namenjamo preizkušanju ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem družbenogospodarskem okolju. Pri tem gre za realizacijo projektov in idej učencev in dijakov, ki niso nujno naravnane v ustvarjanje finančnega profita temveč imajo lahko tudi pozitivne družbene učinke. S tovrstnim učnim procesom omogočamo mladim pridobivanje izkušenj z interakcijo z zunanjim, pogosto nepredvidljivim in hitro spreminjajočim se svetom. Vsebine šolskega učenja, za katere ugotavljamo da so pogosto ločene od dejanskega življenja,  tako povežemo z okoljem in s tem izobraževanje umeščamo in osmišljamo. Za potrebe pridobivanja praktičnih izkušenj in približevanju izobraževanja trgu dela vzpodbujamo bolj odprto in prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Več o projektu si preberite na uradni strani.

Dostopnost