Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šola bo učencu nudila prehrano v času trajanja pouka in izvajanja drugih šolskih aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole v normativno določeni kvaliteti in količini. Če ima učenec dietno prehrano, odda zdravniško potrdilo z zdravnikovimi priporočili organizatorki šolske prehrane Karmen Kete.

Cene šolske prehrane je v mesecu septembru potrdil Svet šole.

Obrok Cene šolske prehrane
zajtrk 0,50 €
dopoldanska/popoldanska malica dop. 1,10 € / pop. 0,80 €
kosilo (september 2023)

3,05 € (1.−3. r)

3,05 € (4.−9. r)

kosilo (od 1. 10. 2023 -)

3,15 € (1.−3. r)

3,21 € (4.−9. r)

Učenci od 1. do 3. razreda, vključeni v jutranje varstvo, imajo možnost prijave na zajtrk. Zajtrkujejo v učilnici prizidka v 1. nadstropju ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov.

Za učence od 1. do 5. razreda šola organizira tri obroke, in sicer dopoldansko malico v času pouka in kosilo ter popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Dopoldansko in popoldansko malico pripravljamo v šolski kuhinji, učenci malicajo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco. Kosilo pripravljajo v Vrtcu Zelena jama, meseca oktobra pa bo kosilo pričel dobavljati nov dobavitelj. Učencem od 1. do 3. razreda kosilo razdelijo učitelji podaljšanega bivanja, kosilo jedo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov.

Učenci 4. in 5. razreda jedo kosilo v jedilnici Vrtca Zelena jama v prisotnosti učitelja podaljšanega bivanja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane. Evidentiranje prevzetih kosil za učence 4. in 5. razreda poteka elektronsko (ključki) preko portala LO.POLIS. Učenci na prevzemnem mestu s ključkom prevzamejo prijavljeno kosilo. Učenci, ki imajo v času kosila neobvezne izbirne predmete, gredo po končani uri sami na kosilo. Po kosilu se javijo učitelju v podaljšanem bivanju.

Za učence od 6. do 9. razreda šola organizira dva obroka, dopoldansko malico v času pouka in kosilo. Dopoldansko malico pripravljajo v šolski kuhinji, kosila pa pripravljajo v Vrtcu Zelena jama, po menjavi dobavitelja pa novi dobavitelj. Učenci malicajo v učilnici ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov. Učenci od 6. do 9. razreda lahko gredo na kosilo med 12.30 in 14.15 v jedilnico Vrtca Zelena jama (morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani šole). Evidentiranje prevzetih kosil za učence od 6. do 9. razreda poteka elektronsko (ključki) preko portala LO.POLIS. Učenci na prevzemnem mestu s ključkom prevzamejo prijavljeno kosilo. Starši imajo preko portala LO.POLIS elektronski vpogled v vse prijavljene/odjavljene/prev-zete/neprevzete obroke. V jedilnici je prisoten dežurni učitelj, ki skrbi za kulturno uživanje hrane.

Evidentiranje, prijavljanje in odjavljanje šolske prehrane poteka elektronsko v portalu LO.POLIS, zavihek eRestavracija. V začetku šolskega leta prijave uredi šola (glede na prijave, ki so jih učenci oddali v mesecu maju). Med šolskim letom v portalu LO.POLIS, zavihek eRestavracija, spremembo odjave ali prijave na šolsko prehrano urejate starši. Izjemoma lahko spremembo odjave ali prijave na šolsko prehrano sporočite po telefonu 01 620 26 80, mobilnem telefonu 051 440 734, pisno ali po e-pošti tajnistvo@osvp.si. Odjava prehrane do 9. ure zjutraj velja za naslednji šolski dan (v petek do 9. ure zjutraj za ponedeljek, in tudi v primeru bolezni oz. brez izjem).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dnevih dejavnosti, šole v naravi, tekmovanj …, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjen in podpisan obrazec za pisni preklic starši dobijo na spletni strani oz. v tajništvu šole in ga oddajo v tajništvu šole.

Izvajalec bo obračun prehrane in stroške ostalih šolskih dejavnosti pripravljal mesečno in račun s položnico izstavil do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na ime in priimek naročnika.

Če naročnik ne bo poravnal obveznosti do roka zapadlosti, se naročniku vroči obvestilo in opomin. Za stroške vsakega opomina šola zaračuna dejanske stroške.

Starši naj takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni javijo spremembo naslova v tajništvo šole na telefon 01 620 26 80 ali 051 440 734.

 

Subvencija prehrane za učence v osnovni šoli

Kaj je subvencija prehrane?

S subvencijo država zagotavlja brezplačno malico ali kosilo v osnovni šoli tistim učencem, ki so do tega upravičeni. Subvencija se lahko dodeli učencem, ki so prijavljeni na šolsko prehrano, njihovi starši pa imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku. Iz te odločbe je razvidna upravičenost do subvencije. Praviloma velja subvencija od dneva prijave na šolsko prehrano pa do konca šolskega leta in ni potrebno oddajati nobene posebne vloge zanjo.

 Kdo je upravičen do subvencije?

  • Do subvencije šolske malice so upravičeni učenci iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (iz odločbe za otroški dodatek) ne presega 652,12 €.
  • Do subvencije za šolsko kosilo so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (iz odločbe za otroški dodatek) ne presega 516,16 €.
  • Do subvencije malice so upravičeni še učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil ter učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Ali je potrebno obroke pravočasno odjaviti tudi, če so subvencionirani?

Učenci dobivajo subvencionirano prehrano samo v času, ko so prisotni v šoli ali na šolskih dejavnostih. Če je učenec odsoten, malica in kosilo pa nista bila pravočasno odjavljena, morajo starši oz. skrbniki za čas odsotnosti plačati polno ceno obrokov, kljub temu da je za otroka prehrana sicer brezplačna. Zato bodite še posebej pozorni na pravočasno odjavo subvencionirane šolske prehrane, saj subvencija velja zgolj za prvi dan odsotnosti, nadaljnje dni pa ne.

Več o subvencioniranju šolske prehrane si lahko preberete na https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/.

Dostopnost