Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šola pripravlja v tem šolskem letu za učence zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico. Kosila nam pripravljajo na OŠ Nove fužine.

Učenci, kateri so vključeni v jutranje varstvo, imajo možnost prijaviti se na zajtrk. Zajtrki so raznovrstni, vedno je na razpolago topel napitek, sadje, čaj, kruh, namazi , mlečne jedi ipd.

Dopoldanska malica je pripravljena v šolski kuhinji, učenci pa jo dobijo v učilnice, kjer ob prisotnosti učitelja malico kulturno zaužijejo, ločijo ostanke ter urejeno vrnejo v kuhinjo tako, da lahko dobijo v odmorih do kosila še kar ostane.

Kosila po novem učenci dobijo v šoli, za jedilnico je namenjena gospodinjska učilnica.

Popoldansko malico dobijo učenci po kosilu, tudi ta je razdeljena po učilnicah in to za učence v podaljšanem bivanju.

Šola nudi prehrano vsem učencem v času pouka ter ob izvajanju izvenšolskih aktivnosti. Skrbimo, da učenci dobijo dovolj tekočine (pitniki po šoli) in sadja. Ponujamo živila oz. jedi, starosti primerna, iz lokalnega okolja, pazimo na količino sladkorjev, maščob in aditivov v prehrani. Med živili je veliko ekoloških živil.

Če ima učenec dietno prehrano , odda zdravniško potrdilo z zdravnikovimi priporočili organizatorki šolske prehrane Karmen Kete.

Starši so dolžni posamezni obrok pravočasno odjaviti (do 9.00 zjutraj). Odjava velja z naslednjim dnem.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten zaradi sodelovanja pri dnevih dejavnosti, šole v naravi, tekmovanj…., na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Spremembe odjave ali prijave se sporoča po telefonu 01 524 44 18, mobilnem telefonu 051 440 734, pisno ali po e- pošti osljvp-tajnistvo@guest.arnes.si

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti. Pravico do njih imajo ostali učenci. Oddano prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Izpolnjen in podpisan obrazec za pisni preklic starši dobijo na spletni strani šole oz. v tajništvu šole in ga oddajo v tajništvu šole. Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9. 00 ure zjutraj.

Izvajalec bo obračun prehrane in stroške ostalih šolskih dejavnosti pripravljal mesečno in račun s položnico izstavil do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na ime in priimek naročnika.

Če naročnik ne bo poravnal obveznosti do roka zapadlosti, se naročniku vroči obvestilo in opomin. Za stroške vsakega opomina šola zaračuna dejanske stroške.

Šola izda neplačnikom:

  • sprotne opomine, opomin pred izvršbo, ob nadaljnjem neplačevanju pa dolg preda v izterjavo
  • Če se starši ne odzovejo na opomine in obveznosti ne poravnajo, šola izvede naslednje ukrepe :
  • Da morajo plačljive dejavnosti za učence/ke starši dolžniki plačati 100 % pred izvedbo ali se udeležijo brezplačnih aktivnosti na šoli
  • Da se učencem/kam, katerih starši dolžniki se ne odzovejo na nobene pozive k plačilu dolga, odvzame nadstandardne obroke šolske prehrane ( zajtrk, kosilo, popoldanska malica).
  • Starši naj takoj oz. v roku 8. dni javijo spremembo naslova v tajništvo šole na telefon 01 524 44 18 oziroma mobilni telefon 051 440 734.
  • Cene šolske prehrane potrjuje Svet šole.

 

Dostopnost