Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Vide Pregarc

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola VIDE PREGARC

Bazoviška ulica 1

1000  Ljubljana

Telefon:  01 6202680

E-naslov: os-vp.lj@osvp.si

Odgovorna uradna oseba za katalog: Andrej Kavčič, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 20. 5. 2018
Datum zadnje spremembe: 11. 12. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osvp.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

 

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram pravne osebe povezava
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Andrej Kavčič, ravnatelj

Telefon: 01 6202680,

E-naslov: os-vp.lj@osvp.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Register predpisov RS

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23

Publikacija za šolsko leto 2022/23

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe
  • Odlok o ustanovitvi zavoda
  • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
  • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Vide Pregarc
  • Šolska publikacija
  • Hišni red
  • Vzgojni načrt OŠ Vide Pregarc
  • Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Vide Pregarc
  • Poslovnik o delu Sveta staršev Osnovne šole Vide Pregarc
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.osvp.com/ ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

 

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

 

4. Stroškovnik
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
/

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) – Ponudbe ponudnikov iz postopka odpiranja konkurence za sklop naročila živil “Sveže sadje in zelenjava”
– Število naročenih na kosilo
– Število obračunanih kosil
– Cene kosil

 

 

Andrej Kavčič,
ravnatelj

 

Dostopnost