Izbirni predmeti

izbirniObvezni izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razreda izbirajo predmete iz  družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa po eno uro na teden, razen pri tujem jeziku dve uri.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem pisno soglašajo njegovi starši. Izbrani uri sta lahko iz istega sklopa. Učenci so pri izbirnih predmetih številčno ocenjeni.

Med ponujenimi izbirnimi predmeti so učenci zadnjega triletja v šolskem letu 2017/18 izbrali naslednje izbirne predmete:

a) družboslovno-humanistični predmeti (izvajalec):

b) naravoslovno-tehnični predmeti (izvajalec):

Neobvezni izbirni predmeti

Ob zaključku šolskega leta 2017/18 smo učencem, ki bodo v šolskem letu 2018/19 obiskovali 1. razred, ponudili neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina. V skladu z normativi smo oblikovali dve skupini NIP prvi TJA (Tina Pajnik).

Učencem, ki bodo v šolskem letu 2018/19 obiskovali 4., 5. in 6. razred, smo ponudili neobvezne izbirne predmete drugi tuji jezik nemščina, računalništvo, umetnost (glasbena umetnost) in šport. Po upoštevanju normativov, ki jih določa pravilnik, smo oblikovali šest skupin za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov: eno skupino nemščine – NIP drugi TJN (dr. Kristina Malgaj), tri skupine računalništva – NIP RAČ (Dunja Blaznik), eno skupino športa – NIP ŠPO (Ana Doblekar) in eno skupino umetnosti – NIP UME (Alenka Zajec).

 

 

Prvi tuji jezik Drugi tuji jezik Drugi tuji  jezik ali umetnost,  računalništvo, šport, tehnika
1. r 2 uri
2. r
3. r
4. r 2/1 ura
5. r 2/1 ura
6. r 2/1 ura
7. r 2 uri
8. r 2 uri
9. r 2 uri